Vedtekter

VEDTEKTER

for

LOSBY VILTMÅL- OG PISTOLKLUBB

(Stiftet …………….,

senest revidert i ordinær generalforsamling ……. mars 2010 og

gjeldende fra samme dato)

§ 1 – FORMÅL

Losby Viltmål- og Pistolklubbs (LVOP) formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

Arbeidet i klubben skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.

§ 2 – ORGANISASJON

LVOP er medlem av NIF gjennom Akershus Idrettskrets. Klubben er medlem av det/de særforbund som klubbens årsmøte bestemmer. Klubben hører hjemme i Lørenskog kommune og er medlem av Idrettens kontaktutvalg i kommunen.

(Her spør basisvedtektene etter ” ……. Idrettsråd”, men det er vel det samme som Idtrettens kontaktutvalg?)

Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Reglene i NIF’s lov kapittel 1, 2, 10, 11, 12, 13 og 14 gjelder klubben uavhengig av hva som måtte stå i klubbens egen lov.

§ 3 – MEDLEMMER

Alle som aksepterer klubbens og overordnede myndigheters lover og bestemmelser kan bli tatt opp som medlem i klubben.

Forøvrig plikter ethvert medlem å overholde NIF’s, dets organisasjonsledds, samt klubbens lover og bestemmelser.

En søker kan ikke tas opp som medlem uten at økonomiske forpliktelser til andre organisasjonsledd i NIF er gjort opp.

Medlemskap i LVOP er først gyldig og regnes fra den dag første kontingent er betalt.

Alle idrettslag, så også LVOP, plikter å føre elektroniske medlemslister i idrettens nasjonale medlemsregister i tråd med retningslinjer gitt av Idrettsstyret.

§ 4 – MEDLEMSKONTINGENT OG AVGIFTER

Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis.

Andre avgifter/egenandeler kan kreves for deltakelse i klubbens aktivitetstilbud.

§ 5 – STEMMERETT OG VALGBARHET

For å ha stemmerett må man være fylt 15 år, og hatt gyldig medlemskap i minst 1 måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene, jfr. NIF’s lov § 2-5. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt, jfr. NIF’s lov § 2-9.

Alle medlemmer som har stemmerett er valgbare til tillitsverv i laget, og som representant til ting eller møte i overordnede organisasjonsledd. Tillitsvalgt kan imidlertid ikke samtidig være arbeidstaker i klubben. Spiller/utøver med kontrakt og medlemskap i laget kan derimot velges som representant til ting eller møte i overordnede organisasjonsledd.

Medlemmer som skylder kontingent har ikke stemmerett, er ikke valgbare og kan ikke være representant til ting eller møte i overordnet organisasjonsledd. Medlem som skylder kontingent for mer enn ett år, kan av styret strykes som medlem i klubben. Hvis medlemmet, ved forfall skylder 2 års kontingent, skal medlemskapet bringes til opphør ved strykning fra klubbens side. Strykes et medlem, kan det ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt.

§ 6 – TILLITSVALGTES GODTGJØRELSE

For refusjon av utgifter og godtgjørelse til klubbens tillitsvalgte gjelder:

Tillitsvalgt kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter, inkludert tapt arbeidsfortjeneste, som påføres vedkommende i utførelsen av vervet. Tillitsvalgt kan motta en rimelig godtgjøring for sitt arbeid. Utgifter til tapt arbeidsfortjeneste og til godtgjøring skal fremgå av budsjett og regnskap.

§ 7 – KJØNNSFORDELING

Ved valg/oppnevning av representanter til årsmøte/ting, samt medlemmer av styre, råd og utvalg mv. i NIF og NIF’s organisasjonsledd skal det velges kandidater/representanter fra begge kjønn.

Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at det skal være minst to representanter fra hvert kjønn i styre, råd og utvalg mv. med mer enn 3 medlemmer. I styre, råd og utvalg mv., som består av 2 eller 3 medlemmer, skal begge kjønn være representert. Varamedlemmer teller ikke med ved beregningen av kjønnsfordelingen.

Idrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gjøre unntak fra denne bestemmelsen.

§ 8 – INHABILITET

For inhabilitet gjelder NIF’s lov § 2-7.

§ 9 – STRAFFESAKER

For alle straffesaker gjelder NIF’s lov, kapittel 11 og 12 (NIF’s straffebestemmelser).

§ 10 – ÅRSMØTET

Klubbens øverste organ er årsmøtet som holdes hvert år innen utløpet av mars måned. Årsmøtet innkalles av styret med minst én måneds varsel, direkte til medlemmene og/eller ved kunngjøring i pressen, eventuelt på klubbens internettside. Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag må være tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet.

Alle klubbens medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere personer og/eller media til å være tilstede, eventuelt vedta at årsmøtet kun er åpent for medlemmer.

Lovlig innkalt årsmøte er vedtaksført dersom det møter et antall medlemmer som minst tilsvarer antallet styremedlemmer. Dersom årsmøtet ikke er vedtaksført kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav om minimumsdeltakelse.

På årsmøtet kan ikke behandles forslag om lovendring som ikke er oppført på utsendt/kunngjort saksliste. Andre saker kan behandles når 2/3 av de stemmeberettigede på årsmøtet vedtar det, ved godkjenning av sakslisten.

§ 11 – LEDELSE AV ÅRSMØTET

Årsmøtet ledes av valgt(e) dirigent(er). Dirigenten(e) behøver ikke være medlem av klubben.

§ 12 – ÅRSMØTETS OPPGAVER

Årsmøtet skal:

 1. Godkjenne de stemmeberettigede.

 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden.

 3. Velge dirigent(er), sektretær(er) samt 2 representanter til å underskrive protokollen.

 4. Behandle klubbens årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.

 5. Behandle klubbens regnskap i revidert stand.

 6. Behandle innkomne forslag og saker.

 7. Fastsette medlemskontingent.

 8. Vedta klubbens budsjett.

 9. Behandle klubbens organisasjonsplan.

 10. Foreta følgende valg:

  1. Leder og nestleder.

  2. 3-6 styremedlemmer og ett varamedlem.

  3. Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jfr. § 12, pkt. 9.

  4. 2 revisorer.

  5. Representanter til ting og møter i de organisasjoner klubben er tilsluttet.

  6. Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte.

Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til styret velges samlet. Deretter velges varamedlemmer samlet, og ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i forhold til stemmetall.

Valgene skjer etter bestemmelsene i NIF’s lov § 2-11.

Arbeidstaker innen et organisasjonsledd er ikke valgbar til verv i eget eller overordnede organisasjonsledd. En arbeidstaker i et allianseidrettslag eller lag organisert av allianseidrettslaget er ikke valgbar til verv i allianseidrettslag eller lag organisert av samme allianseidrettslag. Tillitsvalgt som får relevant ansettelse i perioden plikter å fratre tillitsvervet. Idrettsstyret kan gi dispensasjon.

Person som selv har samarbeidsavtale med organisasjonsledd, eller er styremedlem, ansatt i ledende stilling eller er aksjonær med vesentlig innflytelse i juridisk person som organisasjonsleddet samarbeider med, er ikke valgbar til verv innen organisasjonsleddet. Begrensningen gjelder dog ikke for styremedlem oppnevnt av organisasjonsledd. Tillitsvalgt som får en slik samarbeidsavtale, styreverv, ansettelse eller eierandel i juridisk person, plikter å fratre tillitsvervet. Idrettsstyret kan gi dispensasjon.

§ 13 – STEMMEGIVNING PÅ ÅRSMØTET

Med mindre annet er lovfestet skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene.

Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om det.

Hvis det skal være skriftlige valg, kan bare foreslåtte kandidater føres opp på stemmeseddelen. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller ikke inneholder det antall det skal stemmes over, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt.

Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmer, foretas omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

For å være gyldig må valg være gjennomført i henhold til NIF’s lov §§ 2-4 og 2-5.

Når det ved valg skal velges flere ved én avstemming, må alle, for å anses valgt, ha mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av varamedlemmer. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så bundet omvalg mellom de øvrige kandidater, og etter denne avstemmingen anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det omvalg stemmelikehet, avgjøres valget ved loddtrekning.

§ 14 – EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE I KLUBBEN

Ekstraordinært årsmøte i klubben innkalles av klubbens styre med minst 14 dagers varsel etter:

 1. Vedtak på årsmøte i klubben.

 2. Vedtak i styret i klubben.

 3. Skriftlig krav fra 1/3 av klubbens medlemmer.

 4. Krav etter vedtak i overordnet organisasjonsledd: NIF eller idrettskrets.

Ekstraordinært årsmøte i klubben skal bare behandle de saker som er angitt i vedtaket eller i kravet om innkalling av årsmøtet. Saksliste og nødvendige saksdokumenter skal følge innkallingen.

§ 15 – KLUBBENS STYRE

Klubben ledes og forpliktes av styret, som er klubbens høyeste myndighet mellom årsmøtene.

Styret skal:

 1. Iverksette årsmøtets og overordnede idrettsmyndigheters vedtak og bestemmelser.

 2. Påse at klubbens midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i samsvar med de vedtak som er fattet på årsmøte/ting eller av overordnet organisasjonsledd. Styret skal videre påse at klubben har en tilfredsstillende organiserning av regnskaps- og budsjettfunksjonen, og har en forsvarlig økonomistyring.

 3. Oppnevne etter behov komitéer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide mandat/instruks for disse.

 4. Representere klubben utad.

Styret skal holde møter når lederen bestemmer det eller et flertall av styremedlemmene forlanger det.

Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet er møtelederens stemme avgjørende.

§ 16 – GRUPPER / AVDELINGER / KOMITÉER

Klubben skal ha valgkomité som velges på fritt grunnlag på årsmøtet i klubben, etter innstilling fra styret, og har som oppdrag å legge frem innstilling på kandidater til alle øvrige tillitsverv som skal velges på årsmøtet.

Klubben kan organiseres med grupper og/eller avdelinger. Klubbens årsmøte bestemmer opprettelse av grupper/avdelinger, og hvordan disse skal organiseres og ledes. Dette vedtas i forbindelse med årlig behandling av klubbens organisasjonsplan, jfr. § 12, pkt. 9.

For grupper/avdelingers økonomiske forpliktelser hefter hele klubben og grupper/avdelinger kan ikke inngå avtaler eller representere klubben utad uten styrets godkjennelse.

§ 17 – VEDTEKTSENDRINGER

Vedtektsendringer kan bare foretas på ordinært årsmøte i klubben etter å ha vært oppført på sakslisten og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmene.

Vedtektsendringer må godkjennes av Idrettsstyret, og trer ikke i kraft før de er godkjent.

Idrettsstyret kan i forbindelse med godkjenning av underliggende organisasjonsledds lover, redigere disse slik at de ikke kommer i motstrid med bestemmelsene i NIF’s lov.

§ 18 kan ikke endres.

Lovendringer gjort av Idrettstinget, som har konsekvenser for klubben, trer i kraft umiddelbart.

§ 18 – OPPLØSNING AV LVOP

Oppløsning av klubben kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsning skal skje, må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall.

Sammenslutning med andre klubber anses ikke som oppløsning av klubben.

Vedtak om sammenslutning og nødvendige vedtektsendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om lovendring i § 17.

I tilfelle oppløsning eller annet opphør av klubben tilfaller klubbens eiendeler NIF eller formål godkjent av Idrettsstyret.

Ved konkurs anses organisasjonsleddet som oppløst og mister således sitt medlemskap i NIF. Ved konkurs gjelder reglene i konkursloven og dekningsloven.